نوشین بیجاری

درباره من

دکتر نوشین بیجاری
image

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی @ دانشکده علوم پایه

...

محقق گوگل

(1401/9/13)

استنادات

279

h-index

8

i10-index

7

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1401/9/13)

استنادات

237

مقالات

11

h-index

7

مؤلفین همکار

36

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1391-1396

دکتری

رازی کرمانشاه

تجارب

1397-1398

دوره پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

علوم پزشکی کرمانشاه

مهارت ها

Gel Electrophoresis , SDS PAGE, Agarose gel electrophoresis

Chromatography

Nano drug delivery

Gene cloning and expression

Protein Purification

Enzyme Kinetics and Inhibition

Protein‐Ligand (Drug) interaction

Spectroscopic Techniques

اولویت های پژوهشی

Bioinformatics

Protein aggregation, Amyloidosis and its inhibition

Nanomedicine

Enzyme Kinetics

Nano drug delivery systems

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی اسپکتروسکوپیک و بیوانفورماتیکی تاثیر اتصال داروی ضد گلوکومای دورزوالمید بر شاخص آبگریزی سطحی آنزیم کربنیک انیدراز
اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی(2021-11-04)
^نوشین بیجاری*
مطالعه جنتامایسین اصلاح شده با نانونقره سبز بعنوان یک عامل ضدباکتریایی جدید
دومین همایش بین‌المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانو(2021-08-07)
سارا شریفی*, کیوان قدرتی, نگار گنجی, ^نوشین بیجاری
بررسی میانکنش داروی irinotecan با آلبومین سرم انسانی با روش های اسپکتروفتومتری: شناسایی محل اتصال احتمالی دارو
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2021-02-16)
^نوشین بیجاری, دکتر سیروس قبادی*, دکتر کتایون درخشنده
تهیه نانو حامل پروتئینی حاوی داروی ایرینوتکان: ارزیابی تغییرات ساختار دوم و سوم این نانوذرات در حضور دارو
دومین همایش بین‌المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانو(2021-08-07)
^نوشین بیجاری*, کتایون درخشنده, سیروس قبادی, سارا شریفی
Interaction of Irinotecan as an anticancer drug with Human Serum Albumin: A Molecular Docking Approach
هفدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوشیمی فیزیک ایران /17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical Chemistry/(2022-09-06)
^نوشین بیجاری*
Designation irinotecan binding site on a carrier protein with Site marker competitive displacement experiment
هفدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوشیمی فیزیک ایران /17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical Chemistry/(2022-09-06)
^نوشین بیجاری*, سیروس قبادی
همسانه‌سازي ليزين فاژهاي جداشده از دشت كوير موثر بر باكتري‌هاي گرم منفي و بررسي اثر آن در درمان عفونت‌هاي كرونا ويروس
مجلسين فرنوش ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميانكنش مولكولهاي طبيعي گياهي با پروتيين ACE
اقائي مهسا ، مقطع : كارشناسي ارشد
همسانه‌سازي ليزين فاژهاي جداشده از دشت كوير موثر بر باكتري‌هاي گرم منفي و بررسي اثر آن در درمان عفونت‌هاي كرونا ويروس
مجلسين فرنوش ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميانكنش مولكولهاي طبيعي گياهي با پروتيين ACE
اقائي مهسا ، مقطع : كارشناسي ارشد
همسانه‌سازي ليزين فاژهاي جداشده از دشت كوير موثر بر باكتري‌هاي گرم منفي و بررسي اثر آن در درمان عفونت‌هاي كرونا ويروس
مجلسين فرنوش ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميانكنش مولكولهاي طبيعي گياهي با پروتيين ACE
اقائي مهسا ، مقطع : كارشناسي ارشد
Irinotecan binds to the internal cavity of beta-lactoglobulin: A multi-spectroscopic and computational investigation
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS(2017)
^نوشین بیجاری, سیروس قبادی*, کتایون درخشنده
β-lactoglobulin-irinotecan inclusion complex as a new targeted nanocarrier for colorectal cancer cells
Research in Pharmaceutical Sciences(2019)
^نوشین بیجاری, سیروس قبادی, کتایون درخشنده*
Designation irinotecan binding site on a carrier protein with Site marker competitive displacement experiment
(0)
^نوشین بیجاری*, سیروس قبادی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
بیوشیمی حیوانی پیشرفته   (76 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
بیوشیمی عمومی (دامپزشکی)   (112 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی
آزمایشگاه بیوشیمی   (140 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
زیست شناسی سلول های بنیادی   (155 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
زیست شناسی سلولی و ملکولی   (141 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
بیوشیمی ساختار   (143 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
بیوشیمی ویتامین و هورمون   (135 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
بیوشیمی متابولیسم   (148 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
ایمنی زیستی   (172 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، ایران
n.bijari@semnan.ac.ir
2331532211(98+)

فرم تماس