نوشین بیجاری

درباره من

دکتر نوشین بیجاری
image

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی @ دانشکده علوم پایه

...

محقق گوگل

(1402/9/16)

استنادات

336

h-index

8

i10-index

7

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1402/9/13)

استنادات

269

مقالات

12

h-index

7

مؤلفین همکار

39

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1384-1387

کارشناسی

دانشگاه رازی

1388-1391

کارشناسی ارشد

دانشگاه رازی

1392-1396

دکتری

دانشگاه رازی

تجارب

1401-1402

مسئول دفتر یونسکو

1401- تا کنون

مشاور انجمن زیست شناسی

1397-1398

دوره پسادکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی

علوم پزشکی کرمانشاه

مهارت ها

Gel Electrophoresis , SDS PAGE, Agarose gel electrophoresis

Chromatography

Nano drug delivery

Gene cloning and expression

Protein Purification

Enzyme Kinetics and Inhibition

Protein‐Ligand (Drug) interaction

Spectroscopic Techniques

اولویت های پژوهشی

Bioinformatics

Protein aggregation, Amyloidosis and its inhibition

Nanomedicine

Enzyme Kinetics

Nano drug delivery systems

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Synthesis and spectroscopic characterization of new sulfanilamide-functionalized magnetic nanoparticles, and the usability for carbonic anhydrase purification: is there perspective for ‘cancer treatment’ application?
Interaction of Irinotecan as an anticancer drug with Human Serum Albumin: A Molecular Docking Approach
هفدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوشیمی فیزیک ایران /17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical Chemistry/(2022-09-06)
^نوشین بیجاری*
Designation irinotecan binding site on a carrier protein with Site marker competitive displacement experiment
هفدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوشیمی فیزیک ایران /17th National and 2nd International Conference of Iranian Biophysical Chemistry/(2022-09-06)
^نوشین بیجاری*, سیروس قبادی
مطالعه میزان پایداری فاژ جدا شده از فاضلاب و بررسی عملکرد لیزین آن علیه سودوموناس آئروجنوزا
22th national and 10th International Congress on Biology /بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2022-08-31)
9821922001, ^شکیبا درویش علی پور آستانه*, ^شمس الضحی ابوالمعالی, ^نوشین بیجاری
بررسی اسپکتروسکوپیک و بیوانفورماتیکی تاثیر اتصال داروی ضد گلوکومای دورزوالمید بر شاخص آبگریزی سطحی آنزیم کربنیک انیدراز
اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی(2021-11-04)
^نوشین بیجاری*
مطالعه جنتامایسین اصلاح شده با نانونقره سبز بعنوان یک عامل ضدباکتریایی جدید
دومین همایش بین‌المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانو(2021-08-07)
سارا شریفی*, کیوان قدرتی, نگار گنجی, ^نوشین بیجاری
تهیه نانو حامل پروتئینی حاوی داروی ایرینوتکان: ارزیابی تغییرات ساختار دوم و سوم این نانوذرات در حضور دارو
دومین همایش بین‌المللی تحقیقات در علوم و فناوری نانو(2021-08-07)
^نوشین بیجاری*, کتایون درخشنده, سیروس قبادی, سارا شریفی
بررسی میانکنش داروی irinotecan با آلبومین سرم انسانی با روش های اسپکتروفتومتری: شناسایی محل اتصال احتمالی دارو
بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2021-02-16)
^نوشین بیجاری, دکتر سیروس قبادی*, دکتر کتایون درخشنده
بررسی برهمکنش‌های لیگاند-گیرنده مولکول‌های فعال Peganum harmala با پروتئین ACE2
22th national and 10th International Congress on Biology /بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2022-08-31)
9811922002, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^مهدی صادقی, ^نوشین بیجاری
آنالیز مورفولوژی نانو ذره نقره سنتز شده با عصاره بذر گیاهTribulus terrestris
سومین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی(2023-05-24)
^نوشین بیجاری, سارا شریفی
بررسی برهمکنش‌های لیگاند-گیرنده مولکول‌های فعال Peganum harmala با پروتئین ACE2
بیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران(2022-08-31)
9811922002, ^مهدی صادقی, ^شمس الضحی ابوالمعالی*, ^نوشین بیجاری
اندازه گیری محتوای فنلی لود شده بر سطح نانوذرات سنتز شده با روش سبز به کمک اسپکتروسکوپی جذبی
اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی(2023-09-11)
^نوشین بیجاری
Irinotecan binds to the internal cavity of beta-lactoglobulin: A multi-spectroscopic and computational investigation
JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS(2017)
^نوشین بیجاری, سیروس قبادی*, کتایون درخشنده
β-lactoglobulin-irinotecan inclusion complex as a new targeted nanocarrier for colorectal cancer cells
Research in Pharmaceutical Sciences(2019)
^نوشین بیجاری, سیروس قبادی, کتایون درخشنده*
Designation irinotecan binding site on a carrier protein with Site marker competitive displacement experiment
Current Environmental Health Reports(0)
^نوشین بیجاری*, سیروس قبادی
سنتز و تعیین مشخصات نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره بذر گیاه خارخسک Tribulus terrestris و بررسی خصوصیات آنتی باکتریایی آن(مجری اول)
(2023-01-09)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
بیوشیمی حیوانی پیشرفته   (156 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی
بیوشیمی عمومی (دامپزشکی)   (193 بار دانلود)
رشته : دامپزشکی , گرایش : دامپزشکی
آزمایشگاه بیوشیمی   (218 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
زیست شناسی سلول های بنیادی   (244 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
زیست شناسی سلولی و ملکولی   (264 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
بیوشیمی ساختار   (225 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
بیوشیمی ویتامین و هورمون   (215 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
بیوشیمی متابولیسم   (245 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی
ایمنی زیستی   (383 بار دانلود)
رشته : زیست شناسی سلولی و ملکولی , گرایش : سلولی و ملکولی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، ایران
n.bijari@semnan.ac.ir
2331532211(98+)

فرم تماس